Forventede Udgifter Og Service Ved Forsinkerlser

Forsinkelser kan ramme passageren på to fronter, enten som tab fordi forsinkelsen betyder at andre arrangementer ikke nås som en fodboldkamp og et forretningsmøde eller som ekstra rejseudgift i form af hotelovernatning, forplejning, eller alternativ transport når passageren strander. I den første kategori er der i vort hjemlige "Rejseankenævnet" praksis for, at passagerne i vid udstrækning må påregne og tåle forsinkelser ved benyttelse af flytransport, hvorfor tab på arrangementer i forlængelse af flyrejsen sjældent fører til erstatning . Dog står passageren stærkt i sager, hvor flyselskabet har medvirket til unødig gene, fordi selskabet har udvist grov forsømmelighed mht. information og service.

I den anden kategori, hvor en forsinkelse forårsager ekstra rejseudgifter, følger selskaberne langt hen af vejen Warszawa konventionens artikel 19-20. Heri holdes flyselskabet ansvarlig for skade som følge af forsinkelse, med mindre selskabet eller dets repræsentanter har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller de ikke har haft mulighed for at tage sådanne.

I praksis sondrer selskaberne mellem forsinkelser som tager afsæt indenfor "egne rækker" kontra forsinkelser som skyldes "eksterne faktorer". Vær opmærksom på, at der er store forskelle på, hvor stor elastik det enkelte selskab benytter i fortolkningen, hvorfor følgende er vejledende beskrivelser af de to forhold.

"Egne rækker"
Når en forsinkelse skyldes årsager, som må ligge selskabet til last, fx sammenbrud i selskabets datasystemer eller tekniske fejl på fly skal du forvente, at selskabet uden videre sørger for, at du bliver ombooket til en senere afgang eller til et andet selskab. Hvis en ombookning ikke umiddelbart kan lade sig gøre vil mange selskaber forsøge at opfylde deres "kontrakt" ved at benytte andre transportformer, fx taxa, bus, udlejningsbil, tog, eller færge, og er der tale om, at forsinkelsen koster dig en overnatning, vil de fleste selskaber ligeledes betale dit ophold samt udgifter til forplejning. I hvilken udstrækning flyselskabet vil kompensere dig afhænger til dels af, om du rejser på billigst mulige billet eller på en dyr Business class billet. Dels giver Business class billetten langt større muligheder for ombookning til andre selskaber - men du er så sandelig også en bedre kunde, som selskabet gerne vil gøre lidt ekstra for.

Ifølge EU forordning 261/2004 betragtes strejke blandt selskabets personale ikke længere som værende inden for indenfor selskabets indflydelse (varslet som uvarslet) se - LINK

"Eksterne faktorer"
Hvis du forsinkes af årsager uden for selskabets indflydelse, såsom strejke blandt internt eller eksternt personale, sammenbrud af lufthavnens systemer, ekstremt vejr og force majeure situationer - kan flyselskabet frasige sig alt ansvar. Rejser du på en fleksibel billet, kan du få refunderet pengene eller benytte et andet selskab. Er din billet derimod låst til kun at kunne benyttes til pågældende flyselskab, er du i realiteten prisgivet flyselskabets mulighed for at finde plads på en senere afgang, hvor tilsvarende billige pladser udbydes - eventuelle udgifter til andre transportmidler samt hotel og forplejning vil være for egen regning.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS